Logo
Web Vortex
Ești la câteva secunde de noi.
Dezvoltarea afacerii tale începe imediat.

1. Termeni generali

Accesarea și înscrierea pe site-ul https://www.web-vortex.ro este gratuită. Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor și condiților prezentate mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condițîi a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

Site - reprezintă SITE-ul Internet aparțînând Web Vortex S.R.L. – care se află la adresa https://www.web-vortex.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informațîi privind produsele oferite de către Web Vortex S.R.L.

Cumpărător - persoană, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.

Vânzător - Web Vortex S.R.L. –, având sediul social în București, România, str. Apusului nr. 26-28 , CIF 43864515 Servicii - orice serviciu inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste servicii și să facă plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Specificațîi - toate specificațiile și/sau descrierile servicilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Crearea contului de client pe site-ul https://www.web-vortex.ro sau plasarea unei comenzi reprezintă consimțământul tău pentru abonarea la newsletter-ul https://www.web-vortex.ro.

Comenzile pot fi plasate doar din contul de client, sau prin crearea unui cont nou (dacă nu ați mai cumpărat de pe site).

 

2. Contract

(1) Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

- Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

- Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

Dacă Vânzătorul confirmă comandă, el va emite factură proforma, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Termenii și condițiile generale de vânzare vor stă la baza Contractului astfel încheiat.

 

Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:

a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;

b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;

c) preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;

d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;

f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezența ordonanţă;

g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;

i) durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu;

j) termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract.

Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care Vânzătorul afişează aceste informaţîi într-o formă clară, vizibil şi permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, în condiţiile menţionate la alin. (1).

(2) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversaţîi cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declină identitatea, precum şi de a indică în mod explicit scopul comercial al apelului.

(3) Contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa Vânzătorului. Vânzătorul trebuie să confirme oferta cumpărătorului, al cărui angajament începe doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.

(4) Vânzătorul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu înainte de începerea prestării serviciului solicitat.

(5) Respectivă confirmare include:

a) principalele caracteristici serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea să comercială;

c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu

profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

 

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţîi;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natură produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusive perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor.

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, dată până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv;

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul afferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natură lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile;

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţîi legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

n) existenţa codurilor de conduită relevante, ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţîi financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

u) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

(6) Plata facturi proforma echivalează cu acceptarea contractului. În 14 zile de la încasarea facturii proforma, Cumpărătorul va primi prin email fișierele platformei/site-ului solicitat împreună cu contractul de prestări servicii și factură.

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice. Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

După executarea completă a contractului, Cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din Contract.

 

3. Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

Cumpărătorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. Sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

În cazul în care Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra serviciile în momentul convenit, Cumpărătorul îi poate solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează serviciile în termenul suplimentar respectiv, Cumpărătorul are dreptul, după caz, la rezilierea contractului.

Vânzătorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către Cumpărător în decurs de cel mult 7 zile de la dată la care i s-a comunicat prin email decizia de terminare a contractului.

 

4. Factură

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Servicile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

5. Livrarea serviciilor

Serviciile web vor fi livrate clientului prin email și prin serviciul de găzduire cumpărat de client.

 

6. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului https://www.web-vortex.ro, incluzând, dar nu limitativ, imagini, texte, butoane, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea https://www.web-vortex.ro și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a https://www.web-vortex.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală va rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: radoi.teodor.cristian@web-vortex.ro .

 

7. Forță Majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

8. Date personale

Informațiile utilizatorilor site-ului https://www.web-vortex.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactandu-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site. Pe site-ul https://www.web-vortex.ro , utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

 

9. Termenul de livrare al serviciilor

Serviciile comandate vor fi livrate în minim 30 de zile de la încheierea contractului, timpul de dezvoltare fiind diferit de la un proiect la altul.

 

Politica de retur a serviciilor

 

Conform dispozitiilorOrdonantei de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii orice client care a achiziționat online produse comercializate pe site-uri specializate aparțînând Web Vortex S.R.L. are dreptul de a denunță contractul la distanță în termen de 14 zile .

 

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

 

Clientul are dreptul de a denunță unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.

 

Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul https://www.web-vortex.ro și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță completă, deplasări la domiciuliu/proiect/lucrare, proiecte dialux, monstre etc.

 

Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: dată comenzii.

 

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii:

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la dată la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii.

 

Profesionistul rambursează sumele menţionate prin OP în contul IBAN furnizat de către consumator fără a fi în sarcina consumatorului plata de comisioane necesare rambursării.

 

Exceptări de la dreptul de retragere

 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afară spaţiilor comerciale următoarele:

 

-contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor,dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

 

-furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pepiaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 

-furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

 

-furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;

 

-furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţîi sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

 

-contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgențe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

 

-contractele încheiate în cadrul unei licitaţîi;

 

Dacă aveți nelămuriri privind returnarea produselor va rugăm să ne contactați pe email sau la numărul de telefon afișat.